Predpisy a pravidlá, bez ktorých to nefunguje

dsc_0344bwPravidlá sú preto, aby sa porušovali, tvrdia niektorí rebeli. Ale ako je to s predpismi na UKF? Dňom zápisu sa každý z nás stal oficiálnym študentom univerzity. Ocitli sme sa v určitom kolektíve. A ako všetci vieme, zoskupenia ľudí nedokážu fungovať bez striktných pravidiel. Aj na UKF sa nájdu jednotlivci, ktorí nedodržiavajú predpisy svojej alma mater. A tak sme pátrali a vypátrali možné priestupky voči študijnému poriadku.

Najčastejšie sú to prípady, kedy si je študent vedomý toho, že vyučujúci nepostupoval v súlade s nariadeniami, ale mlčky trpí, než by sa mal zastať vlastnej pravdy. Priestupky sa však nedejú len na strane vyučujúcich. Často sa ani my, študenti, nepozastavíme nad tým, či konáme podľa predpisov. Čo urobiť ak sa ocitneme v situácii, keď sa niečo podobné týka práve nás? „Odporúčam obrátiť sa s problémom na prodekana pre vzdelávanie na príslušnej fakulte, poprípade na dekana,” odpovedala nám prorektorka pre vzdelávanie na UKF, pani Ružena Žilová.

Zaujímalo nás, či sa často stretáva so sťažnosťami, ktoré vyplývajú z porušovania študijného poriadku. „Áno, vyskytujú sa občas také prípady,” prezradila. Formou sťažnosti sa vraj na rektoráte doteraz riešil len jediný prípad. Ťažko sa hľadá pomer, ktorý by nám pomohol určiť, na ktorej strane sa najviac porušuje poriadok. „S porušovaním sa stretávame aj zo strany študentov, napr. pri falšovaní výkazu o skúškach, a aj zo strany učiteľov, napr. keď pri vypisovaní termínov skúšky presne stanovia, ktorý termín je riadny, 1. opravný a 2. opravný, čo by sa nemalo robiť. Študent si môže zvoliť za jeho riadny termín aj posledný vypísaný. Sám si určuje, na ktorý termín sa prihlási, samozrejme s tým rizikom, že keď sa prvýkrát  prihlási na posledný, a na skúške nevyhovie, učiteľ už nie je povinný vypísať ďalšie termíny. Ťažkosti robí i to, že učiteľ včas nezapíše hodnotenie predmetu do AIS.”

A kde pramení problém?

Možno by stačilo bližšie poznať to, čo môžeme, a to, čo nemôžeme. Študijný poriadok je dostupný na web stránke univerzity vo formáte PDF a DOC. Oplatí sa naštudovať si ho. Dozviete sa pár zaujímavostí ako napr. čl. 4a ods.4a o výberových predmetoch, ktorý hovorí o tom, že študent si môže zvoliť aj výberové predmety v ponuke študijných programov iných fakúlt alebo vysokých škôl, ktorých výber je podmienený potrebou získania určeného počtu kreditov v danej etape. „Zatiaľ praktické skúsenosti s touto možnosťou nemáme, je to podmienené zmluvou medzi univerzitami, pretože študent musí byť riadne na druhej univerzite zaevidovaný, musí mať prístup do ich informačného systému, aby sa na predmet mohol prihlásiť a mohlo mu byť udelené hodnotenie,” objasnila prorektorka.

Časté sú problémy, ktoré spočívajú v zapisovaní známok do AIS. Čo v prípade, ak vyučujúci, prípadne skúšajúci, nemá v kompetencií zapísať známku do systému? „ Do AIS má právo zapisovať iba interný zamestnanec UKF. Pokiaľ je skúšajúci alebo vyučujúci externým zamestnancom, vedúci katedry poverí osobu, ktorá hodnotenie zapíše do AIS. Vedúci katedier sú o tejto skutočnosti informovaní a treba sa obrátiť na nimi poverené osoby,” uviedla prorektorka Žilová.

Zaujímavostí je viac než dosť. Študijný poriadok si treba len poriadne prečítať a venovať mu pozornosť, pretože nikdy nemôžete vedieť, či práve vám neprinesú tieto informácie osoh. Nemusíte sa mlčky prizerať, ale uchopte veci do vlastných rúk a pokúste sa o riešenie oficiálnou cestou.

autor článku: Sabína Nagyová

foto: Peter Raškovič

Zdieľajte článok

Komentáre: