Nadbytočné predmety v zápisnom liste môžu poriadne skomplikovať situáciu

Niektorí študenti sa pri predzápise prihlásia na množstvo predmetov, no o tom, či si ich nakoniec zvolia, sa rozhodujú až podľa rozvrhu. Niektorí si však zabudnú nadbytočné semináre a prednášky odstrániť. Aké majú možnosti, ak si predmet včas nedajú preč?

Dátum, dokedy si študenti môžu vymazávať predmety zo zápisného listu, je pevne stanovený v harmonograme akademického roka. Pre uplynulý letný semester bolo možné prihlasovanie a odhlasovaniesa v rozvrhu do 19. februára.

Ďalší dôležitý dátum pre študentov v tejto súvislosti bude zverejnený neskôr.Ide o deň, dokedy budete môcť robiť zmeny rozvrhu v zimnom semestri ďalšieho ročníka. V  akademickom roku 2017/2018 to bolo do 30. septembra. Dátumy pre každý akademický rok zverejňuje univerzita v predstihu na webových stránkach. Tiež sú dostupné v systéme AiS v časti dátumové intervaly.

O možnostiach, ktoré majú študenti v prípade, že zabudnú na tento dátum, sme sa informovali na dekanáte filozofickej fakulty. Do uzávierky čísla sme však nedostali k téme vyjadrenie. Skúsenosť s podobným problémom však má aj študent, ktorý nechcel byť menovaný.

„Problém s predmetmi v zápisnom liste nastal počas zimného semestra, ale situáciu som začal riešiť až na začiatku letného. V tom čase mi na študijnom oddelení povedali, že na vymazávanie predmetov je neskoro. Mohol som si tak už iba dať zapísať hodnotenie FX do výkazu,“ vyjadril sa.

Vylúčenie zo štúdia

S problémom nadbytočného predmetu v zápisnom liste sa najčastejšie študenti stretávajú pri výberových predmetoch. Tie nebývajú tak úzko naviazané na študijný plán a mnohokrát sa pri ich výbere riadia aj tým, aby im čo najviac vyhovovali časovo. Volia si preto aj semináre a prednášky z úplne iných katedier či dokonca fakúlt.

Výhodou je, že tieto predmety si študenti nemusia znova zapísať v ďalšom akademickom roku. Ak sa však študent rozhodne, že si ich o rok zapíše opäť, nesmie zabúdať na možné riziká.

„Každý predmet si študent môže zapísať maximálne dvakrát, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie je vylúčený so štúdia. Výnimkou je, ak mu dekan povolí po riadne odôvodnenej žiadosti aj tretí zápis,“ vysvetľuje prodekanka filozofickej fakulty Jarmila Jurová.

 

Zdieľajte článok

Komentáre: