DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na UKF

chodby_hlavnej_budovy_boli_preplnene_hemziacimi_sa_studentmi1Brány UKF sa na jeden deň opäť otvorili aj pre budúcich absolventov stredných škôl. Vo štvrtok, 12.2.2009, sa mohli dozvedieť viac o možnostiach štúdia na našej univerzite. Všetkých päť fakúlt malo pripravený bohatý program a študenti sa mohli informovať prostredníctvom letáčikov či iných propagačných materiálov, ktoré sa rozdávali vo vstupnej hale hlavnej budovy UKF.

Fakulta prírodných vied

Lukáš Božík, Žofia Drugdová, foto: autori

Navštívili sme program Fakulty prírodných vied, ktorý nás zaujal svojou pestrosťou a hlavne počtom prezentácií. Hoci boli zaujímavé, nebolo možné ich všetky stihnúť. Preto sme sa snažili navštíviť čo najviac, aby sme vám mohli poskytnúť aký taký pohľad na DOD 2009.

radoslav_omelka_pri_konverzacii_so_studentmiTáto fakulta sa člení na osem katedier, z ktorých každá mala naozaj pútavý program. Hneď ráno sme navštívili katedru fyziky, kde prednášal RNDr. Aba Teleki, PhD. Na úvod vysvetlil niektoré základné ,,vysokoškolské” pojmy a oboznámil uchádzačov o možnostiach štúdia na tejto katedre. Po stručnom úvode nasledovali pokusy, ktoré presvedčili o kráse fyziky skoro aj nás, zarytých odporcov prírodných vied, lebo dusíkovej zmrzline, či levitujúcemu kovovému krúžku sa dá len ťažko odolať. Celá prezentácia sa niesla v duchu ,,fyzika hrou”, vládla tam uvoľnená atmosféra a to aj vďaka tomu, že do pokusov sa zapájali aj samotní študenti.

Po počiatočnom blúdení sme vďaka inštrukciám, ktoré sme dostali na hlavnej budove UKF, nakoniec našli Biologické centrum. Oplatilo sa, pretože sa v ňom nachádzajú hneď dve katedry. Najprv sme sa vybrali na katedru botaniky a genetiky. Jej program trval asi hodinu, bol členený na 4 časti, z ktorých sme tri aj navštívili. Prvou bolo mikrobiologické laboratórium, v ktorom prednášala RNDr. Libuša Lengyelová, PhD. Záujemcovia tu pomocou svetelného mikroskopu pozorovali baktérie a boli preskúšané aj ich vedomosti zo strednej školy. Nasledovalo fyziologické laboratórium s RNDr. Petrom Bolečkom, PhD.,ktorý sa so študentmi otvorene porozprával. Vysvetlil im, že biológia má na UKF jednu z najlepších akreditácií (A/B+), a hoci sa sem možno dostať bez prijímacích skúšok, rozhodne nie je len akousi záložnou školou. Po ňom sa študenti stretli s RNDr. Vladimírou Smolárikovou alebo s doc. RNDr. Radoslavom Omelkom, PhD. v laboratóriu molekulárnej biológie. Tu si mohli prezrieť vizualizáciu DNA na počítači, dozvedeli sa o výskume liečby osteoporózy, ktorý sa pripravuje. Bolo im vysvetlené, že vzhľadom na finančnú náročnosť (pri práci s DNA treba používať takmer vždy nové pomôcky, lebo len niektoré sa dajú sterilizovať) budú do väčších výskumov zaradení až pri robení bakalárskej či diplomovej práce, no s menšími praktickými pokusmi sa stretnú už aj počas samotného štúdia. Štvrtým bodom programu bol skleník s domácimi i tropickými rastlinami.

V rovnakej budove sa nachádza sídlo katedry zoológie a antropológie, kam sa študenti následne presunuli. Prvou časťou programu boli informácie o možnostiach štúdia. Prednášajúcimi tu boli RNDr. Alexandra Bezáková, RNDr. Branislav Kolena, PhD. a RNDr. Andrea Barteková, PhD. Objasnili im spoluprácu s rôznymi výskumnými centrami, možnosť urobiť záverečnú prácu aj na inej škole v zahraničí alebo možnosť vstúpiť do niektorých platených databáz z počítačov UKF bezplatne (čo sme dovtedy nevedeli ani my). Študenti sa pýtali najmä na rozdiely medzi jednoodborovým štúdiom zameriavajúcim sa na výskum a učiteľským smerom. Potom si v rámci antropologickej sekcie vyskúšali meranie krvného tlaku či kapacity pľúc a v zoologickej sekcii zase jednoduché pokusy s jednobunkovcami. Jednu z účastníčok najviac oslovila práve táto katedra, a to aj vďaka podrobnému výkladu možností štúdia a zaujímavé sa jej zdalo aj laboratórium molekulárnej biológie z katedry botaniky a genetiky.

Potom sme navštívili katedru informatiky, kde RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. takisto poskytla študentom základné informácie o výhodách štúdia učiteľského odboru informatiky v kombinácii s iným predmetom či štúdia aplikovanej informatiky. Oboznámila ich aj s možnosťami rôznych kurzov a ďalšieho vzdelávania. Prednášky prebiehali v hodinových blokoch, celkovo troch.

Na katedru matematiky sme prišli na otvorenú hodinu matematickej analýzy II, ktorá prebiehala ako klasická vyučovacia hodina a študenti tak mali možnosť vidieť, ako to v skutočnosti prebieha. Túto hodinu viedol PaedDr. Marek Varga, PhD. Počas celého dňa však aj táto katedra mala rôzne prezentácie odborov, ktoré ponúka, či informácie o uplatnení svojich absolventov.

Za katedru ekológie a enviromentalistiky sa návštevníkom, ktorých bolo okolo 60, a to zo stredných i základných škôl, venovali Mgr. Vladimír Pavlovič a študenti Bc. Martina Gumanová a Filip Tulis. Podľa jeho slov boli žiaci aktívni a mali mnoho otázok. Prezentovali sa teda nielen možnosti štúdia na tejto katedre, ale aj správa o znečistení rieky Nitra, rôzne jednoduché úlohy, terénne práce, skriptá, bakalárske i diplomové práce a taktiež aj časopis tejto katedry s názvom EMYS.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja mala bohatý program rozdelený do 4 tématických celkov:

1.      Mgr. Jana Oláhová na tému Zbierky hier z geografie,

2.      PaedDr. Jozef Cimra prenášal o GIS, čo zaujalo hlavne počítačových nadšencov,

3.      Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. mal prezentáciu o mapovaní a hodnotení zmien krajiny,

4.      Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. prednášal o problematike cestovného ruchu v okolí Nitry a regiónu.

Pri návšteve tejto katedry dostali uchádzači dotazník a propagačné materiály, niektorí si odniesli aj mapy. Po rozhovore s viacerými študentmi sme usúdili, že ich to veľmi zaujalo a najväčší úspech mala prezentácia GIS (geografické informačné systémy).

Na katedru chémie sme nanešťastie dorazili, keď už bolo, takpovediac, po všetkom. Od Mgr. Andrey Vargovej, PhD., ktorá mala na starosti prezentáciu projektov na CD a DVD, sme sa dozvedeli, že aj tu boli nielen stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl. Ing. Melánia Feszterová, PhD. prednášala o prijímacích pohovoroch, profile absolventa, projektoch a aktivitách katedry, PaedDr. Zita Jenisová previedla návštevníkov laboratóriami a študenti 3. a 4. ročníka predviedli praktické ukážky experimentov z bežného života.

Aj Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvárala dvere

Radmila Štelbašská, Zuzana Benková, Sabína Nagyová, foto: Martin Just, Sabína Nagyová

domaca_poda_nasich_zdravotnikovPomyselnú kľučku na dverách jednotlivých katedier a pracovísk fakulty mohli stlačiť nielen záujemcovia o štúdium na fakulte, ale aj tí, ktorých oblasť sociálnych vied a zdravotníctva zaujíma. Pracovníci a študenti fakulty pripravili v rámci Dňa otvorených dverí UKF pre návštevníkov zaujímavý program.

Deň sa začal prvou prednáškou o 9:00, ktorá trvala trištvrte hodinu. Na nej sa všetci prítomní mohli zoznámiť so širokými možnosťami, ktoré fakulta a jednotlivé katedry ponúkajú. Vedúci katedier informovali formou vopred pripravených prezentácií o možnostiach uplatnenia absolventov, podmienkach prijatia a taktiež stupňoch štúdia. Atmosféru spestrili fotografie z rôznych humanitárnych, záchranárskych akcií a nemocničného prostredia, kde sa vykonávali praktické cvičenia daného odboru. Doktorantky jednotlivých odborov ponúkali podrobnejšie informácie po skončení tohto programu na rôznych poschodiach budovy FSVaZ.

Po úvodnom prejave dekanky fakulty, Evy Sollárovej, dostala slovo vedúca Katedry psychologických vied. Podľa jej slov vznikla táto katedra už v roku 2001 z pôvodnej Katedry psychológie. Pripravená bola diskusia so študentmi bakalárskeho a magisterského programu Psychológia. To ocenili predovšetkým záujemcovia o štúdium na tomto odbore. Informácie totiž dostali doslova z prvej ruky.

Následne sa predstavil zástupca Ústavu aplikovanej psychológie. Hovoril o najväčšom projekte UKF, ktorý je zameraný na inteligenciu slovenskej populácie rómskych detí. Tento ústav spolupracuje napríklad so SAV a univerzitou Yale.

Pracovníci a študenti Katedry sociálnej práce a sociálnych vied odprezentovali nielen svoje priestory, ale aj svoju činnosť a využitie sociálnej práce v praxi. Rovnaký program mala pripravený aj Katedra romologických štúdií, ktorá sa zamerala predovšetkým na prezentáciu výučby predmetov sociálnej práce pre rómske komunity. Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny návštevníkom predviedla okrem prezentácie katedry aj praktické ukážky a nácvik laickej kardiopulmonálnej resuscitácie, teda základnú prvú pomoc na figuríne. Na Kraskovej ulici si mohli návštevníci vypočuť prednášky metodológie, interného ošetrovateľstva, chirurgického ošetrovateľstva, občianskeho práva, projektov v sociálnej práci a prednášku preventívnych prístupov v oblasti závislostí. Záujemcovia určite ocenili aj informácie o štruktúre UKF a FSVaZ a o akreditovaných študijných programoch otváraných v akademickom roku 2009/10.

Katedra ošetrovateľstva sa prezentovala v priestoroch Fakultnej nemocnice v Nitre. Tam mali návštevníci možnosť nahliadnuť do učebných priestorov, študijnej literatúry, informovať sa o mimovyučovacích aktivitách katedry a zahraničných mobilitách študentov či zoznámiť sa s históriou ošetrovateľstva a priebehom ošetrovateľského procesu.

Pedagogická fakulta alebo Pre všetkých otvorené dvere – aj zatvorené

Andrea Mačošková, Cristina Oczelak, Jana Trebulová, foto: Andrea Mačošková, Cristina Oczelak

popisok-2Deň otvorených dverí býva skvelou príležitosťou, ako čo najefektívnejšie prezentovať univerzitu, jej fakulty a katedry a zaujať uchádzačov o budúce štúdium. Zmapovali sme, ako sa podarilo naplniť očakávania Pedagogickej fakulte.

Deň otvorených dverí sa oficiálne začal o 9.00 hod., príhovorom dekanky prof. Gabriely Porubskej, CSc. V nasledujúcej hodine sa pre všetkých chtivých záujemcov otvorili stánky jednotlivých katedier, ktoré podávali informácie o študijných programoch. My z Občasu sme mali po ruke malý zápisníček, aby sme sa na piatich poschodiach nestratili. Ale čo ostatní? Ak sa pýtaš, dozvieš sa! To bolo heslo dňa.

Svetlom prenikajúce a na najvyššom poschodí umiestené ateliéry, charakterizujú Katedru výtvarnej výchovy a tvorby. Táto katedra bola pripravená zaujať. Musíme poznamenať, že má talentovaných študentov. Dozvedeli sme sa, že niektoré tvorby sa dostali do Nitrianskej galérie aj do Čiech. Málo študentov tu necháva svoje práce. Možno to je aj tým, že si kupujú všetky materiály, ktoré potom ich šikovné ruky premieňajú na čosi úžasné. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj v galérii Univerzum. Hoci tu nikoho nebolo, priestor, ticho, výstavy, celá galéria  hovorili aj tak veľmi veľa. Stretli sme sa aj s textilom a fotogalériou. Oplatilo sa to vidieť. Každá fotografia akoby chcela prehovoriť, niečo o sebe povedať.

V tom istom čase sa už o poschodie nižšie prezentoval Ústav technológie vzdelávania. Tento rok ponúka jeden odbor a informácie o projektoch a štúdiu poskytoval v dvoch učebniach. O iných projektoch hovorila Katedra techniky a informačných technológií, ktorá sa nachádza v areáli PF UKF.

Najväčší šum sa rozhodne rozliehal v priestoroch Katedry pedagogiky. Zdá sa, že viacerí si chcú splniť detské sny a kedysi hranie sa na učiteľa premeniť na skutočnosť. Prezentácie, užitočné materiály, záujem zo strany zvedavých uchádzačov i samotných informujúcich, ktorí sa slovami snažili uchmatnúť si čo najviac mladých ľudí. Značnými výhodami fakulty sa zdajú byť Univerzitná knižnica priamo v budove, športové ihriská, blízke internáty, jedáleň, ale hlavne moderná a na vysokej úrovni vybavená budova PF. Katedra pedagogiky je navyše plne bezbariérová pre výnimočných študentov.

Smerovali sme na katedru pedagogickej a školskej psychológie, ale dvere boli zatvorené. Hľadali sme odpoveď. Prečo katedra sľubujúca všetky informácie neinformuje? Sekretariát katedry bol zamknutý a na informáciách o tom nevedeli. Ak došlo k nejakej zmene, katedra o tom mala určite podať základnú informáciu. Zároveň aj druhé poschodie zívalo prázdnotou. Bolo to zvláštne, a o to viac, ďalšie zatvorené dvere. Tentokrát katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií.

Presun na prízemie značil aj presun k sľubovaným projektom katedry hudby, katedry telesnej výchovy a športu a katedry UNESCO IRIE.

Viacerí pracovníci tejto fakulty sa vyjadrili, že počet uchádzačov bol primeraný. Pedagogická fakulta vo svojej podstate odprezentovala to, čo odprezentované malo byť. Nielen uchádzači, ale aj my z Občasu, sme však často poriadne nevedeli, kam môžeme ísť. Neistota nás sprevádzala na každom kroku. Nechceme krivdiť niektorým katedrám, možno ich projekty a prezentácie sa nachádzali na úplne inom mieste, ako sme ich hľadali my. No spoza zatvorených dverí sme sa naozaj nemohli dozvedieť nič. Mrzí nás to aj kvôli uchádzačom, ktorí možno odchádzali s rovnako zmiešanými pocitmi, pretože PF UKF má rozhodne čím zaujať.

Aula praskala vo švíkoch

(Filozofická fakulta)

Karolína Lacová, Dominika Babulicová

na_program_dod_reagoval_kazdy_inakAko sa už na podujatí DOD stalo zvykom, aj tento rok bola sála, pripravená pre uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte, do posledného sedadla zaplnená. A to aj v prípade, že za miesta na sedenie považujeme tiež schody a dejiskom prezentácie je Aula v hlavnej budove. Niet sa však čomu čudovať, táto fakulta má najviac katedier,  musí teda čeliť aj najväčšiemu náporu záujemcov.

Po počiatočných problémoch, ako sa cez dav vo vestibule a na chodbách dostať do posluchárne, sme si aj my vypočuli ponuku študijných odborov Filozofickej fakulty. Na úvod  dekanka FF, Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., ocenila vysokú účasť a stručne predstavila univerzitu a fakultu. Po tomto otvorení vedúca katedry histórie Prof. Janka Hečková, CSc. vo svojom prejave trošku „postrašila” záujemcov o štúdium vetou: „Nečakajte nič iné, len krv, pot a slzy!” Nikto sa však nenechal odradiť, naopak, všetci túto výstrahu vzali s úsmevom a vypočuli si zástupcov katedier. Tí publiku priblížili možnosti štúdia, špecifikácie predmetov, profily a uplatnenie absolventov, mimoškolské aktivity, univerzitné projekty či zahraničné pobyty. Azda najlepšie sa predstavili katedra masmediálnej komunikácie a katedra manažmentu kultúry a turizmu s bohatými a zaujímavo pripravenými prezentáciami, ktoré obsahovali aj mnohé nové informácie. Bohužiaľ, o niektorých odboroch sme sa dozvedeli iba toľko, koľko je možné nájsť aj na internetových stránkach univerzity. Ak sa však niekomu informácie málili, pedagógovia boli po skončení príhovorov k dispozícii a pripravení zodpovedať všetky zvedavé otázky. Niektorí dokonca poskytli záujemcom aj brožúry s popisom tej ktorej katedry.

Fakulta síce nemala mnoho praktických ukážok, no záujemcovia mali možnosť prezrieť si okrem bežných tried aj špeciálne vybavené učebné priestory, ako napríklad profesionálne tlmočnícke štúdiá oddelenia translatológie. Treba oceniť aj veľmi dobre pripravený informačný pult fakulty, kde sa uchádzači o štúdium dostali nielen k dôležitým správam, ale aj k užitočným mapám objektov univerzity, ktoré im značne uľahčili orientáciu v Nitre. Menší problém však vznikal pri pokusoch dostať sa k tomuto pultu, keďže bol pre všetky študijné programy Filozofickej fakulty spoločný.

Z nášho malého prieskumu vyplynulo, že vo väčšine prípadov DOD naplnil očakávania návštevníkov a určite bude mať dopad aj na ich finálne rozhodnutie, ktorú vysokú školu si vybrať. Mnohých z nich možno o rok privítame vo svojich radoch a veríme, že to bude z ich strany správne rozhodnutie.

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií

Zuzana Szemőková, Lenka Kúšteková

Deň ako každý iný. Len stredoškolákov v našom okolí sa hemží o čosi viac. Dvere dokorán im opäť otvorila aj Fakulta stredoeurópskych štúdií, naša najmladšia fakulta. Po krátkom vtipnom dojme, že sme budúcimi záujemkyňami o štúdium, sme sa nechali nenápadne vniesť do atmosféry príprav na prezentáciu.

Prodekan pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. svojou pripravenosťou vzbudil v nás samých záujem o to, na čo sa fakulta skutočne zameriava. Študentom ponúka výučbu programov hungarológia, stredoeurópska areálová kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra. Zameraná je na prípravu učiteľov pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj na prípravu odborníkov pre verejnú správu a samosprávu, ako aj kultúrne a sociálne zariadenia.

V poslednom čase fakulta rozširuje oblasť svojho pôsobenia aj na uskutočňovanie nových študijných programov najmä neučiteľského zamerania. Fakulta umožňuje svojim študentom absolvovať časť štúdií aj na inej vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

Musíme priznať, že záujem stredoškolákov nebol taký veľký, ako sme očakávali. No záujem o deň otvorených dverí nemusí byť ešte odrazom malého záujmu o štúdium. Priateľské prostredie a vzťahy medzi študentmi a pedagógmi potvrdzovali nadšenie a spokojnosť s fakultou. Pri odchode nám v hlavách ešte doznievala myšlienka, že predsudky sú v každom z nás, v menšej či väčšej miere. A predsa sa dajú prekonať a objaviť skutočnú podstatu…

DOD hodnotíme veľmi pozitívne, návštevnosť bola vysoká, program veľmi zaujímavý a uchádzači mali možnosť zistiť všetko, čo ich zaujímalo, či už na jednotlivých katedrách alebo od reprezentantov jednotlivých fakúlt vo vstupnej hale, ktorí stratených študentov radi usmernili a podali im základné informácie. Viac sa dozvedeli na prezentácii RNDr. Hildy Kramárekovej, prodekanky pre vzdelávaciu činnosť. Tu si najprv vypočuli prednášku o možnostiach štúdia na FPV, spôsobe prijímacieho konania, dôležitých termínoch a aktualizáciách, ktoré sa udiali od minuloročného vydania publikácie “Ako na vysokú školu”. Neskôr sa otvorila diskusia, kde mohli študenti klásť svoje otázky, ktoré boli hneď aj zodpovedané. Na otázku, čo študentov najviac zaujímalo, odpovedala pani prodekanka takto: „Pýtali sa hlavne na spôsoby prijímacieho konania v prípade medzifakultného učiteľského štúdia, na špecifiká jednotlivých študijných programov, otázky mi kládli aj zdravotne postihnutí študenti v súvislosti s možnosťami ich štúdia.”

Za nedostatky, ktoré by sme mohli vytknúť, považujeme nedostatok informačných tabúľ s programom celej fakulty (ktoré sčasti vyvažovali plagáty jednotlivých katedier) alebo menšie chyby v programe (gramatické či organizačné). Jednou badateľnou črtou bol aj všeobecný chaos, ale ten pri takom počte ľudí vytknúť nemožno a, koniec koncov, k atmosfére vysokej školy jednoznačne patrí.

Pochválime, pohaníme alebo Niečo z úst tých „najpovolanejších”-návštevníkov…

Lenka Káčerová, Soňa Borovská, foto: autorky

Zaujímalo nás, ako na uchádzačov o štúdium na našej univerzite zapôsobila ako organizácia DOD, tak aj celkové priestory našej alma mater. Preto sme sa ich pýtali, či odprezentované ukážky splnili ich očakávania, či dostali všetky informácie, čo im chýbalo a čo by odporučili vylepšiť. Z množstva podnetných reakcií uvádzame tie najzaujímavejšie.

Mnohí, ktorí mali možnosť navštíviť slovenské a české univerzity, nešetrili slovami chvály: „Bola som aj v Brne a myslím si, že úroveň organizácie je porovnateľná.”

Dokonca aj náš „povestný rival”, SPU, obišiel v hodnoteniach návštevníkov horšie.

„Zdá sa mi to tu prehľadnejšie a mala som lepší prístup k informáciám ako na SPU.”

Aby sme boli objektívni, musíme uviesť pár pripomienok, ktoré by mohli pomôcť pri organizovaní budúceho ročníka.

Všetci uchádzači Filozofickej fakulty boli zhromaždení v Aule v Hlavnej budove UKF, kde dostali, podľa ich slov, príliš všeobecné informácie o katedrách, o ktoré sa zaujímali.

„Najväčším nedostatkom bola neprehľadnosť. Musel som si vypočuť informácie o zameraní všetkých katedier, pričom sa hlásim len na jednu. Bolo to zdĺhavé, miestami som sa až nudil.”

„Chýbali mi tu konkrétne informácie, všetko som už vedela z internetu. Jedna z vecí, o ktoré som sa zaujímala boli predmety, ktoré sa vyučujú v „ mojom” odbore, nič také som sa však nedozvedela.”

„Privítala by som podrobnejšie vysvetlenie podmienok prijatia a prijímacích skúšok. Pretože nie na všetky odbory vaša škola prijíma ľudí bez skúšok.”

„V priebehu prezentácií sa ľudia „skupinkovali” podľa katedier, v čom bol chaos. Bolo nás tam veľa a myslím, že by bolo lepšie, keby každá katedra mala vyčlenenú určitú miestnosť a možno aj mikrofón.”

„Ja sa hlásim na dva odbory a bola by som rada, keby sa časy prezentácií jednotlivých katedier neprekrývali a ja by som mala možnosť navštíviť viaceré.”

Vedúci katedier sa možno inšpirujú a budúce ročníky uchádzačov budú odchádzať s pocitom, že naša univerzita je presne tá, na ktorej chcú študovať!

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.