Lepší výskum a vzdelávanie vďaka Centru excelentnosti

Jedným z výsledkov spolupráce UKF s Centrom výskumu živočíšnej výroby je realizácia nového projektu: Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických zdrojov. Čo nám tento projekt prinesie? O čo v ňom vlastne ide? To sú otázky, s ktorými sme sa obrátili na docenta Radoslava Omelku z Katedry botaniky a genetiky.

Ako projekt vznikol?

Projekt predstavuje jedno z vyústení veľmi dobrej spolupráce medzi FPV UKF v Nitre a Centrom výskumu živočíšnej výroby (CVŽV) v Lužiankach. Naša univerzita ako partner CVŽV sa zapojila do výzvy Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Podpora centier excelentnosti a spoločný projekt Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov (v akronyme LAGEZ) bol v roku 2008 navrhnutý na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obe inštitúcie tak získali prestížnu značku Centrum excelentnosti. Uvedený projekt sa ideovo zameriava na posilnenie možností zapojenia našich pracovísk ako rovnocenných partnerov európskych výskumných tímov v rámci projektov, skvalitnenie infraštruktúry pracovísk a vytvorenie optimálnych podmienok na výskum a vzdelávanie. Cieľom je dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry integrovaného laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov s perspektívou budovania národnej génovej banky (NGB) hospodárskych zvierat, ktoré by malo pracovať v priestoroch CVŽV.

Ako, kde, pod koho vedením a v akom časovom horizonte sa bude projekt realizovať?

UKF v projekte ponúka priestor pre implementáciu výsledkov výskumu do vzdelávacieho procesu v rámci viacerých predmetov so zameraním na všeobecnú a populačnú genetiku, molekulárnu biológiu, biotechnológie, génové banky, biodiverzitu, morfológiu a fyziológiu. Počas trvania projektu, t.j. dvoch rokov, bude na biologických katedrách – Katedre botaniky a genetiky a Katedre zoológie a antropológie FPV UKF možné vybudovať moderné laboratórium pre realizáciu výskumu a vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie a genetiky a doplniť súčasné prístrojové vybavenie o novú, modernú techniku. Kvalitu a význam tohto projektu už ocenil aj minister pôdohospodárstva SR Zlatým kosákom na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2009 v Nitre v kategórii vedecko-technický rozvoj. Koordinátorom projektu je magistra Dana Peškovičová z CVŽV, realizáciu aktivít projektu na UKF zabezpečujú docent Radoslav Omelka, profesorka Mária Bauerová (Katedra botaniky a genetiky FPV) a docentka Monika Martiniaková (Katedra zoológie a antropológie FPV).

Aké výhody, ale aj povinnosti tým vznikajú pre biologické katedry, resp. UKF?

Hlavným zámerom, o ktorý pri podávaní žiadosti projektu išlo, bolo získanie titulu „Centrum excelentnosti”, ktorý nám poskytol oprávnenie uchádzať sa o ďalšie projekty s oveľa vyššou finančnou dotáciou a zaistil prestíž nielen v rámci Slovenska, ale aj z pohľadu zahraničia. V rámci uvedeného projektu môžeme tiež rozšíriť prístrojové vybavenie nášho laboratória o novú techniku, čím nahradíme niektoré zastaralé prístroje a zavedieme nové metódy pre výskum biologických procesov. V projekte sme sa zaviazali uskutočniť aktivity spojené s implementáciou výsledkov výskumu do vzdelávania, ako aj v súvislosti s vybudovaním laboratória. Tieto aktivity a využívanie nových prístrojov sú monitorované zo strany ministerstva nielen v priebehu, ale aj po skončení projektu, preto bude potrebné, aby sme stanovené ciele splnili.

Ako toto laboratórium budú môcť využívať študenti UKF?

Študenti všetkých stupňov štúdia biológie majú v súčasnosti možnosť využívať prístrojové vybavenie laboratórií na biologických katedrách počas praktických cvičení. Prioritou využívania prístrojovej techniky je však výskumná činnosť, do ktorej aktívne zapájame aj našich nadaných študentov. Výsledkom ich zapojenia sú nielen zaujímavé bakalárske, diplomové a samozrejme dizertačné práce, ale aj publikácie vo významných vedeckých časopisoch. Nové prístroje umožnia realizáciu experimentov na kvalitatívne vyššej úrovni a aplikáciu nových, na našom pracovisku doposiaľ nerealizovaných metód.

Koľko financií je na projekt potrebných, koľko z toho prefinancujú štrukturálne fondy EÚ a koľko UKF?

Celkové výdavky projektu sú naplánované v sume viac ako 1,2 mil. EUR, z čoho väčšiu časť prefinancuje CVŽV. Na CVŽV ako žiadateľa a tým aj na UKF ako partnera sa nevzťahuje spolufinancovanie v rámci projektu, čiže aj u nás by mal byť projekt úplne prefinancovaný zo štrukturálneho fondu.

autor článku: Lukáš Csicsola

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.