Akreditačná komisia rozhodla!

tlieskame-buducnosti-ukf

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa po definitívnom rozhodnutí akreditačnej komisie (AK) zaradila medzi 11 najkvalitnejších vysokých škôl  na Slovensku. Ostávame univerzitou, a to minimálne na šesť nasledujúcich rokov. K statusu univerzitnej vysokej školy patrí právo udeľovať bakalárske a magisterské tituly a tiež právo realizovať doktorandské štúdium. Zároveň sa na UKF môžu uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Výsadou univerzitných vysokých škôl sú aj najvyššie finančné dotácie od štátu.

Nebolo to jednoduché

V minulých číslach ON sme vás priebežne informovali o udalostiach, ktoré predchádzali definitívnemu rozhodnutiu AK o zaradení UKF do jednej z troch kategórií vysokých škôl. Vedenie UKF v Nitre predložilo akreditačnej komisii  všetky potrebné dokumenty 1.októbra 2008. Informovali sme vás aj o návšteve členov dočasnej pracovnej skupiny AK na našej univerzite, ktorá prebiehala v dňoch 17. – 18. februára 2009. Po prvom rozhodnutí Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v auguste 2009, sme však nemali veľa dôvodov na radosť. Kvôli nesplneniu posledného kritéria – KZU-6 (určuje počet študentov na profesora, docenta a pedagóga s titulom PhD. a CSc.) bola UKF zaradená do kategórie vysoké školy bez zaradenia. Vedenie UKF v septembri 2009 zaslalo Ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi aktuálny stav plnenia tejto požiadavky. Odvtedy sme boli v očakávaní. Zdanlivo nminister-skolstva-jan-mikolaj-a-rektor-ukf-libor-vozarekonečný príbeh s názvom komplexná akreditácia sa pre UKF, jej vedenie, študentov a všetkých zamestnancov nemohol skončiť lepšie. Prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť Mária Bauerová: „AK konštatovala, že UKF prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré bránili jej začleneniu medzi univerzitné vysoké školy. Je to najväčší úspech vedenia univerzity, vedení všetkých fakúlt a celej akademickej obci za celé funkčné obdobie. Tešíme sa, že sme nesklamali najmä študentov, obhájili si titul, ktorý našej škole právom patrí.” Toto právo osobne potvrdil minister školstva Ján Mikolaj 5.marca v Aule Magne, kde slávnostne odovzdal UKF dekrét o jej zaradení medzi univerzitné vysoké školy.

Ako nás hodnotili

V hodnotiacej správe, ktorú AK vypracovala po komplexnom hodnotení UKF sa spomínalo množstvo silných stránok našej univerzity. Medzi nimi napríklad široká ponuka študijných programov, jej 50-ročná existencia, dlhoročná tradícia vo vysokoškolskom vzdelávaní učiteľov a dostatočné kapacity pre celoživotné vzdelávanie. Členovia AK tiež ocenili právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora v 14 študijných odboroch, intenzívne budovanie materiálno-technického vybavenia laboratórií a učební, vybudovanie modernej univerzitnej knižnice a dostatočnú ponuku stravovacích kapacít s primeraným štandardom pre študentov a zamestnancov. S uznaním AK sa stretla aj dobrá počítačová vybavenosť pracovísk a sústavný prístup k Internetu, aktivity študentov v oblasti vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, skúsenosti s medzinárodnými projektmi v oblasti  vzdelávania, pozitívne vnímanie UKF ako kultúrneho a umeleslavnostne-odovzdanie-dekretu-o-zaradeni-ukf-medzi-univerzitne-vysoke-skolyckého centra a mnohé ďalšie prednosti univerzity. Medzi slabými stránkami sa objavil malý počet študijných programov pre zahraničných záujemcov, absencia kariérneho poradenstva pre študentov, neuspokojivé množstvo ubytovacích kapacít s primeraným štandardom pre študentov, nedostatočný medzinárodný rozmer vedy a výskumu v niektorých oblastiach a iné.

Zoznam silných stránok bol podstatne širší a vzhľadom na neustály vývoj univerzity sa zoznam slabých stránok bude každým rokom skracovať.

autorka článku: Radmila Štelbašská
autor fotografií: Lubo Balko

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.