Odborná prax na UKF: V ktorých odboroch je povinná a ako prebieha?

Štúdium na vysokej škole nie je iba o teoretických poznatkoch, ale malo by ponúknuť aj praktické skúsenosti. Hoci odborná prax nie je povinná pre všetky odbory na UKF, väčšina ju vo svojich študijných plánoch má.  

Mnoho absolventov vysokých škôl má problémy nájsť si po skončení štúdia prácu vo svojom odbore. Zamestnávatelia vyžadujú praktické skúsenosti, ktoré však mnoho čerstvých magistrov nemá. Škola však posilňuje možnosť uplatnenia tým, že pre väčšinu odborov je prax povinná. Aké sú teda podmienky pre jej získanie a ako pomáha pri hľadaní univerzita?

Na fakulte prírodných vied je prax vo všetkých odboroch

Študenti biológie sa stretávajú s terénnou praxou. „Prax pre biológov je formou povinne voliteľných predmetov v treťom a piatom ročníku. Ide o päťdňový pobyt na vybranom pracovisku, ako napríklad arborétum či ústav ekológie lesa. Momentálne je získavanie priestoru pre prax najmä na študentoch,“ vyjadril sa Roman Kuna z katedry genetiky a botaniky o aktuálnej situácii v danom odbore. „Stále však komunikujeme s doterajšími pracoviskami, ktoré podľa možností umožňujú prax, ako tomu bolo v minulosti,“ dodal Kuna.

Študenti matematicko-štatistických metód v ekonómii a finančníctve majú získavanie praktických zručností vo vlastnej réžii. „Študenti si odovzdávajú skúsenosti a potom si dohodnú prax v konkrétnych organizáciách alebo si hľadajú pozíciu na inom mieste podľa svojho uváženia,“ povedala Júlia Záhorská z katedry matematiky.

„Trvanie praxe je osemdesiat hodín v príslušnom semestri. Študenti môžu navštevovať rôzne inštitúcie, ako napríklad banky či poisťovne. Počas praxe sa aktívne podieľajú na pracovnej činnosti inštitúcií,“ priblížila prácu Záhorská.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva dbá na prax

Pri štúdiu sociálnej práce je získavanie praktických zručností rozdelených do niekoľkých predmetov. „V druhom ročníku sme mali predmet, v rámci ktorého sme chodili do rôznych sociálnych zariadení, akými sú hospic či ústav pre mentálne postihnuté deti,“ hovorí o svojom štúdiu absolventka Natália.

„Neskôr sme už mali prax v niektorom zo zariadení, s ktorými mala škola zmluvu, alebo sme si mohli nájsť nejakú organizáciu sami,“ vysvetľuje ďalej. „V oboch prípadoch je však nutné odpracovať si určitý počet hodín. Inou možnosťou je dobrovoľníctvo, ktoré som si zvolila aj ja. Konkrétne išlo o organizáciu Úsmev ako dar. V takom prípade nie je určený počet hodín, ktoré treba odpraxovať. Podobne to funguje aj na magisterskom stupni,“ povedala.

„Dobrovoľníctvo sa so mnou vlečie už dlhé roky. Dnes robím v nadnárodnej americkej spoločnosti. Pri pohovore sa o moje skúsenosti s dobrovoľníctvom zaujímali, hoci to so spoločnosťou nemalo nič spoločné,“ dodáva na záver Natália.

Dôležitá súčasť štúdia na pedagogickej fakulte

Oficiálna stránka Pedagogickej fakulty UKF uvádza, že pedagogická prax študentov je rozdelená do troch častí. V prvej ide o pozorovanie iných učiteľov v školskom prostredí. V rámci magisterského programu už študent pod odborným dozorom odúča prvé hodiny. V poslednej fáze praxe sa už na dlhší čas začleňuje do kolektívu pedagógov a samostatne vyučuje predpísaný počet hodín.

Pedagogická fakulta však ponúka aj neučiteľské štúdium. „V letnom semestri tretieho ročníka musím odpracovať 40 hodín. Keďže ide o neučiteľské štúdium, prax neprebieha v škole. Môže ísť napríklad o neziskovú organizáciu, cestovnú agentúru alebo prekladateľskú firmu,“ hovorí študent anglického jazyka a kultúry, ktorý nechcel byť menovaný.

Na filozofickej fakulte nie je prax povinná pre všetkých

V rámci najväčšej fakulty UKF sa odborná prax nachádza v plánoch väčšiny odborov. Niektoré katedry sú však výnimkou a získavanie praktických skúseností nechávajú na osobnom uvážení študentov.

Nadobúdanie praktických zručností je neoddeliteľnou súčasťou štúdia v odbore žurnalistika. „Prax máme povinnú v druhom ročníku. Môžeme si zvoliť ľubovoľné médium. Naša škola ponúka prax v Mediálnom centre alebo v školskom časopise Občas nečas,“ hovorí študentka žurnalistiky Alexandra. „Ja pracujem v Občase nečase už od prvého ročníka a dalo mi to veľa skúseností. Povinne musíme absolvovať 140 hodín, hoci v prípade časopisu sa počíta skôr počet článkov,“ približuje svoje skúsenosti.

Získanie praxe je podmienkou pre úspešné ukončenie štúdia aj u kulturológov. „Na bakalárskom stupni som povinne musela absolvovať päťdňovú a na magisterskom desaťdňovú prax. Mohlo ísť o ľubovoľnú kultúrnu inštitúciu, akými sú napríklad knižnice, osvetové strediská, či divadlá,“ približuje štúdium absolventka Eva.

„Škola ponúka možnosť praxe v Divadle Andreja Bagara,“ hovorí o pomoci zo strany univerzity. „Keď som študovala, bolo povinné absolvovať aj päťdňový kurz v občianskom združení DROPiK v Mojmírovciach. Ale pokiaľ viem, táto forma praxe už nefunguje,“ dodáva.

Fakulta stredoeurópskych štúdií buduje novú koncepciu praxe

Na najmladšej fakulte UKF majú praktickú časť štúdia v plánoch takmer všetky odbory. Katedra cestovného ruchu prináša nový systém predmetu odborná prax. „Ako jediná slovenská škola ponúkame súvislú trojmesačnú prax v odbore cestovného ruchu,“ hovorí garantka praxe pre regionálny cestovný ruch Ľudmila Mazúchová.

„Chceme pripravovať ľudí, ktorí už po škole nepotrebujú čas na zaškoľovanie,“ vysvetľuje. „Študent musí absolvovať dokopy 60 dní na pracovisku, ktoré mu zabezpečí katedra. Máme tak priamy dosah na kvalitu praxe a prípadné problémy sa riešia jednoduchšie,“ vysvetľuje koncepciu Mazúchová. „Na začiatku si však študenti vyplnia dotazník, v ktorom priblížia, o aký typ podniku a miesto práce by mali záujem,“ dodáva.

„Prax môžu študenti vykonávať najmä v cestovných kanceláriách, ubytovacích zariadeniach či v turistických informačných centrách. Máme zmluvu napríklad s kúpeľmi Piešťany, s cestovnou kanceláriou Satur, či s wellness hotelom v Patinciach,“ približuje pracoviská garantka praxe. „Taktiež organizujeme množstvo besied či exkurzií priamo do partnerských podnikov aj mimo predmetu odborná prax,“ uzatvára Mazúchová.

autorka: Jana Sedláková

titulná foto: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: