Dekanský termín nie je pre špekulantov, na jeho udelenie treba splniť prísne podmienky

Študenti, ktorí neprejdú prenášaným predmetom si neraz v snahe zachrániť štúdium podajú na dekanáte žiadosť o výnimočný tretí zápis. Podobne tak môžu požiadať dekanát aj o komisionálne preskúšanie. Aké môžu byť dôvody na takéto výnimky v praxi? 

V študijnom poriadku UKF sa píše ako o povinných, tak aj o povinne voliteľných predmetoch, že po druhom neúspešnom zápise je študent vylúčený zo štúdia. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch však môže požiadať dekana o opätovný zápis. Takisto sa píše, že študent sa môže obrátiť na dekanát aj so žiadosťou o komisionálne preskúšanie.

Komionálne preskúšanie ako štvrtý termín?

Mnoho študentov si „dekanský termín vysvetľuje ako možnosť, o ktorú môžu požiadať, ak trikrát dostanú hodnotenie Fx. Považujú ho teda za akýsi štvrtý termín skúšky. V praxi však vyzerá dekanský termín inak. „V mimoriadne odôvodnených prípadoch má študent právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne skúšanie.  Nemyslí sa tým štvrtý termín. Komisionálne skúšanie sa realizuje v rámci stanovených troch termínov,“ vysvetľuje prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová, v prípadoch, keď má študent dôvodné podozrenie, že pedagóg pri hodnotení nie je objektívny. Ak znevýhodňuje študenta, resp. má pri jeho hodnotení odlišné kritériá ako pri ostatných študentoch, prípadne nepostupuje v zmysle pravidiel definovaných v informačnom liste predmetu a podobne,“ objasňuje dôvody Duchovičová. „V prípade uznania dôvodu dekanom určí dekan komisiu pre preskúšanie študenta,“ dodáva.

Možnosť dekanského preskúšania je spojená s akýmkoľvek predmetom, nemusí ísť iba o predmety končiace skúškou. „Študijný poriadok nekonkretizuje formu ukončenia predmetu, hovorí o možnosti požiadať dekana fakulty o komisionálne skúšanie. Takže nevidím dôvod viazať to len na predmety ukončené skúškou,“ vysvetľuje prodekanka pre vzdelávanie filozofickej fakulty Michaela Malíčková.

Ak by však išlo o prenášaný predmet, šanca na udelenie výnimky na komisionálne preskúšanie sa značne znižuje. „Prenášaný predmet výrazne znižuje šance na schválenie, lebo vopred upozorňuje na neštandardné plnenie povinností študenta. Ale viem si predstaviť výnimočnú sériu následných udalostí, ktoré by legitimizovali nárok študenta na komisionálne preskúšanie,“ objasnila prodekanka.

Výnimočný tretí zápis je skutočne výnimočný

„Tretie udelenie Fx je zväčša jasným signálom, že študent nie je schopný zvládnuť nároky kladené na štúdium. Ale sú, samozrejme, aj výnimky a tie sa v takejto neštandardnej situácii zväčša viažu na veľmi vážne zdravotné alebo osobné dôvody. Obvykle ide o chúlostivé životné situácie, ktoré sú vždy individuálne posudzované, preto sa dôvody a ich akceptácia nedajú zovšeobecniť,“ objasňuje Malíčková možnosti tretieho zápisu toho istého predmetu.

„Vo všeobecnosti sa výnimočným prípadom myslí napríklad študent, ktorý nemohol absolvovať úspešne predmet z vážnych zdravotných dôvodov ktoré mal počas semestra alebo počas skúškového obdobia alebo iných dôvodov, ktoré vie zdokladovať. Takéto prípady sú skutočne výnimočné,“ tvrdí Duchovičová.

Ak študent neabsolvuje predmet ani pri prenášaní, možnosťou je aj na novo sa prihlásiť na štúdium, s tým, že úspešné predmety by opätovne nemusel absolvovať. „Študent, ktorý bol opakovane neúspešný pri prenášanom predmete bude vylúčený. Ak má záujem úspešne ukončiť štúdium daného študijného programu, má možnosť podať si novú prihlášku. V prípade úspešných predmetov môže požiadať o ich uznanie podľa podmienok fakulty,“ hovorí o ďalšej možnosti prorektorka.

Možnosti tretieho zápisu po komisonálnom termíne

Študentovi, ktorý nezvládol prejsť predmetom ani po komisionálnom preskúšaní možno napadne, že možnosťou, ako pokračovať v štúdiu, by mohol byť tretí zápis predmetu. Uznanie takejto možnosti nie je vyslovene zakázané, no v praxi je takmer nemožné, aby bolo povolené.

„Ak študent nie je schopný prejsť komisionálnym preskúšaním povoleným dekanom fakulty, o ktoré sám požiada, jednoznačne tým, žiaľ, potvrdí svoju študijnú nekompetentnosť. Niet ďalšieho dôvodu súhlasiť s tretím zápisom predmetu. Študijný poriadok však vopred nediskriminuje zo žiadosti o komisionálne preskúšanie študenta, ktorý mal povolený tretí zápis predmetu,“ hovorí prodekanka Malíčková.

S tým, že tieto dve výnimky sa v praxi neudeľujú súhlasí aj prorektorka Duchovičová. „V zásade sa to nevylučuje, no túto otázku považujem za špekulatívnu, pretože tretí zápis predmetu je naozaj len vo výnimočných prípadoch, kde sa nepredpokladá, že študent sa zúčastnil komisionálneho skúšania.“

„Bol by to pravdepodobne prípad, kedy by sa termínu skúšky študent nemohol zúčastniť pre zdravotné problémy a podobne. Je potrebné mať na zreteli, že tieto možnosti sú pre študentov, ktorí pristupujú k povinnostiam zodpovedne,“ hovorí o jednej z mála výnimiek Jana Duchovičová. „Prihliada sa na celkové študijné výsledky a nejde o prípady študentov, ktorí v týchto špecifických možnostiach vidia len ďalšie možnosti záchrany neraz málo úspešného štúdia bez vážnejších dôvodov,“ uzatvára problematiku prorektorka.

 

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: