Ak za štúdium musíte zaplatiť, klamať o tom univerzitu sa nevypláca. Existujú však dôvody na odpustenie poplatkov

Štúdium na vysokej škole je pre mnohých zadarmo. Niektorí si však musia zaň z rozličných dôvodov zaplatiť. Poplatok za jediný semester je však aj niekoľko stoviek eur, čo môže výrazne ovplyvniť rozpočet mladého človeka na vysokej škole. Aké majú možnosti tí, ktorí si jednoducho tieto náklady nemôžu dovoliť?

Mnoho študentov prekročí štandardnú dĺžku štúdia. Štát totiž obyčajne hradí tri roky bakalárskeho programu a ďalšie dva financuje magisterské (pri niektorých študijných programoch sa toto číslo môže odlišovať). Časť mladých ľudí je tiež súbežne zapísaných na dvoch odboroch. Všetkým týmto skupinám vzniká povinnosť si za navštevovanie vysokej školy platiť. Rovnako je to aj v prípade tých, ktorí študujú externe.

Povinnosť platiť za štúdium určuje zákon

„O školnom, poplatkoch spojených so štúdiom a aj o situáciách, v ktorých študentovi vzniká povinnosť platiť školné hovorí Zákon o vysokých školách. Zároveň uvádza, že rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti. Deje sa to s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa podľa zásad uvedených v štatúte vysokej školy. Čo znamená, že študent môže o zníženie alebo odpustenie školného požiadať,“ vysvetľuje pracovníčka sociálneho poradenstva v Poradenskom a servisnom centre UKF Miroslava Čerešníková.

„Podrobnosti o poplatkoch a školnom na Univerzite Konštantína Filozofa upravuje vnútorný predpis univerzity na príslušný akademický rok, pričom tento predpis je zverejnený pre potreby študentov na webe UKF v sekcii štúdium. Obsahuje zároveň výšku školného pre študentov v dennej forme ako aj v externej forme v jednotlivých študijných programoch. Určovanie výšky školného zase vychádza z ďalších právnych predpisov a rezortných usmernení,“ objasňuje situáciu na UKF prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová.

Škola študentov na povinnosť platby písomne upozorní. „Dekan fakulty oznámi písomne študentovi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné, výšku školného, dôvod povinnosti uhradiť školné a spôsob úhrady. Študent je povinný ho v dvoch splátkach do dátumov určených smernicou,“  hovorí Jana Duchovičová. Vysvetľuje tiež, kam putujú peniaze z týchto poplatkov. „Školné je zdrojom financovania nákladov spojených so štúdiom. Nakoľko na príslušného študenta, ktorému vzniká povinnosť uhrádzať školné, nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.“ 

Možnosti odpustenia poplatkov

Ako deklarovala Miroslava Čerešníková, možnosti na zníženie či odpustenie poplatkov za štúdium existujú. „Zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom schvaľuje rektor na návrh dekana fakulty, pričom prihliada na sociálnu  a zdravotnú situáciu študenta alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa,“ objasňuje ďalej pracovníčka Poradenského a servisného centra.

„Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch presne upravuje podmienky podávania žiadosti o zníženie a odpustenie školného alebo odloženie splatnosti pre študentov tak denného, ako aj externého štúdia. Žiadosť si podáva študent na fakulte, na ktorej je zapísaný. Svoju žiadosť o odpustenie alebo zníženie  by mal zdôvodniť a uvádzané dôvody pre potreby rozhodnutia aj dokladovať adekvátnymi prílohami,“ objasňuje prorektorka Duchovičová.

Zároveň upozorňuje, že prípadné kalkulovanie s tým, ako sa vyhnúť poplatku, sa nemusí vyplatiť. „Ak sa v priebehu akademického roka zistí, že študent neuviedol všetky požadované informácie, ktoré sú rozhodujúce pre určenie školného, alebo ak študent školné alebo jeho časť v stanovenej výške do určeného termínu neuhradí, nepožiada o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti, považuje sa takéto konanie za disciplinárny priestupok,“ hovorí.

Podať žiadosť treba v určitom časovom intervale

„UKF každoročne stanovuje vnútorný predpis o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok, ktorého súčasťou je aj informácia o postupe študenta v prípade žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti. Študent je povinný podať písomnú žiadosť dekanovi fakulty, na ktorej študuje. Musí tak urobiť pred začiatkom akademického roka, vnútorný predpis pre akademický rok 2019/2020 uvádza dátum pätnásty august 2019. Ak ide o študenta prvého ročníka denného štúdia, tak je termín podania žiadosti desiaty október 2019. V písomnej žiadosti uvedie jej dôvody a prílohy, ktoré potvrdzujú jej oprávnenosť,“ vysvetľuje Čerešníková.

Miroslava Čerešníková tiež uvádza príklad z praxe. „Keďže pracujem ako prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, tak uvediem, ako postupuje náš študent. Na FSVaZ je k dispozícii tlačivo Žiadosť o zníženie školného alebo odpustenie (Ten si môžete pozrieť tu. Podobný dokument ponúka aj Filozofická fakulta tu., pozn. red.), ktoré zjednodušuje celý proces písania žiadosti. V intenciách Vnútorného predpisu o školnom a poplatkoch UKF si žiadateľ vyberá jednu alebo viacero možností: zdravotné dôvody (ZŤP), sociálne dôvody (poberanie dávok v hmotnej núdzi, sociálne štipendium),  zahraničný študijný pobyt (ERASMUS) napríklad v poslednom ročníku, kvôli ktorému sa študent dostal do nadštandardnej dĺžky štúdia, ďalej ak je študent významným športovcom a reprezentuje univerzitu, či iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. Súčasťou žiadosti sú, samozrejme, doklady, ktoré potvrdzujú uvádzané dôvody.“ 

„Každý prípad je posudzovaný individuálne na základe predloženej žiadosti a jej príloh,“ dodáva na záver prorektorka Jana Duchovičová.

 

Titulná fotografia: Freepik

Zdieľajte článok

Komentáre: