Vážny problém nielen pre študentov: Predmet, ktorý nebol počas semestra odučený

okuliare, notebook, práca

Neočakávaná absencia pedagóga rozhodne nie je ničím výnimočná či nezvyčajná. Nejeden študent sa dokonca poteší, keď sa mu namiesto vyučovania vyskytne nejaké voľno. No pokiaľ sa to opakuje neustále, ani pre nich to už nie je žiadna zábava. Aké má v takýchto situáciách práva študent?

Na Univerzite Konštantína Filozofa sa stal nejeden prípad, keď vyučujúci dlhodobo chýbal, niekedy až celý semester. Nie je to nič ojedinelé a väčšinou sú prednášky, semináre či cvičenia zastupované iným pedagógom.

Absencia vyučujúceho tak nespôsobila závažnejší problém. No nastali aj situácie, kedy výučba nebola nahradená a  predmet pravidelne odpadával.

Ku skúške bez vyučovania

Spomínaná situácia sa stala i v zimnom semestri. Študenti tak počas celého jeho trvania nemali výučbu a jediné, čo im zostávalo, bola komunikácia s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu.

Aby mohli absolvovať predmet, dohodli sa buď na jeho jednodňovej náhrade, alebo zložení zápočtu či seminárnych prác z odporučených materiálov. Pokiaľ bola potrebná skúška k ukončeniu, zostali odkázaní na samoštúdium. To bolo pomerne náročné, keďže nemali učivo odprednášané.

absencia
Študenti nemôžu ísť na skúšku, pokiaľ predmet nebol riadne odučený. (foto: archív ON)

Veľký problém táto situácia predstavovala pre jeden z ročníkov magisterského štúdia. „Na to, aby sme absolvovali predmet, sme sa museli všetci zúčastniť jeho náhrady. Tento alternatívny blok sa konal v posledný deň vyučovania pred Vianocami,“ hovorí študent. 

„V prípade, že by bol niekto z nás chorý a neprišiel by, nebol by pripustený k štátniciam. Nemal by totiž absolvovaný predmet,“ dodáva jeho spolužiak, obaja však chceli zostať v anonymite.

Zasiahnuté boli aj iné ročníky. Celosemestrová absencia vyučujúceho narobila problémy viacerým študentom. Keďže boli odkázaní na samoštúdium, nejednému z nich sa nepodarilo napísať zápočet na požadovaný počet bodov. Následne neboli pripustení ku skúške. Musia si teda daný predmet preniesť do ďalšieho ročníka.

Problém, ktorý nie je v poriadku

„Postup v takýchto prípadoch zodpovedá možnostiam zabezpečujúceho pracoviska a, samozrejme, nárokom, ktoré vyplývajú zo statusu predmetu,“ hovorí prodekanka Filozofickej fakulty UKF pre vzdelávanie Michaela Malíčková.

V prípade, že ide o voliteľný predmet, nemusí byť otvorený. Pokiaľ ide o povinne voliteľný, katedra posúdi jeho vplyv na ďalšie predmety a podľa toho rozhodne o jeho otvorení či zastupovaní.

Najkritickejšia situácia však nastáva v prípade povinného predmetu. Existuje možnosť neponúknuť predmet každý rok, pokiaľ to študijný plán dovoľuje. Pracovisko ho však musí umožniť študentom absolvovať počas štandardnej dĺžky ich štúdia. 

„V každom prípade, ak pracovisko predmet v danom semestri otvorí, je povinné zabezpečiť jeho prezenčné vyučovanie, pokiaľ nemá akreditovanú aj inú formu štúdia. Na filozofickej fakulte majú denné študijné programy akreditovanú prevažne prezenčnú formu štúdia a študenti na ňu majú plný nárok rovnako, ako má pracovisko povinnosť prezenčnú formu pri jednotlivých predmetoch zabezpečiť,” vysvetľuje.

„Pokiaľ pedagóg z akýchkoľvek dôvodov nemôže zabezpečiť vyučovanie, vedúci pracoviska určí zastupovanie, náhradu v podobe blokovej výučby, či v niektorých prípadoch je možné využiť e-learning,“ objasňuje prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová.

„V prípade celosemestrovej absencie musí byť určený náhradný vyučujúci, ktorý predmet odučí. Ak nebol odučený, považujem to za problém. Otázku, či môže byť študent skúšaný aj v prípade, že nebola zabezpečená výučba v plnom rozsahu akreditovaného študijného plánu, považujem za irelevantnú,“ dodáva.

Zdieľajte článok

Komentáre: