Etický kódex novinára stanovuje rešpekt a mravnosť

Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov pomôže každému, kto chce byť čestným a dobrým novinárom.

Každá spoločnosť je tvorená množstvom individualít a skupinami ľudí, ktoré vnímajú mravnosť a schopnosť rešpektovať niečo či niekoho odlišne. Bez týchto základných princípov by sme pokojne mohli prehlásiť, že žijeme v anarchii. Rovnako ako sa etika dotýka nášho života, dotýka sa aj novinárskej praxe. Vďaka štandardom, ktoré prináša slovenský Etický kódex novinára, je možné vykonávať toto povolanie skutočne seriózne.

Čo je to Etický kódex novinára?

Rovnako ako majú svoj etický kódex lekári, hasiči či sudcovia, aj novinári majú svoj Etický kódex novinára. Slovenský syndikát novinárov nadviazal na etický kódex ešte z roku 1990, ktorý sa rozhodol inovovať a doplniť. 1. januára 2011 tak do platnosti vstúpil aktuálny kódex. Ten stanovuje mravné štandardy samotnej novinárskej tvorby. V plnom znení je dostupný na webovej stránke Slovenského syndikátu novinárov.

Zmysel EKN

Snahou Slovenského syndikátu novinárov je stanoviť pravidlá nielen pre novinárov, ale aj pre novinárske a profesijné organizácie, akými sú vydavateľstvá, tlačové agentúry, televízie, internetové portály či redakcie. Jeho zásadami by sa mali riadiť aj fotografi, grafici, blogeri či amatérski autori, ktorí vytvárajú mediálne prostredie. Prečo sa pravidiel držať? Hlavnou úlohou a zmyslom EKN a samotných regúl je skvalitniť novinársku prácu a vo verejnosti zvýšiť dôveru v mediálne prostredie a prácu novinárov.

Resumé EKN

Okrem samotného zámeru obsahuje kódex ďalších deväť bodov týkajúcich sa tvorby a získavania informácií pre novinársku činnosť. Konkrétne ide o:

 • základné hodnoty
 • vzťah novinár a verejnosť
 • novinár a objekt jeho záujmu
 • novinár a zdroj informácií
 • novinár a redakcia, VII. novinár a kolegovia
 • cenzúra
 • pristúpenie ku kódexu
 • prechodné a záverečné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania kódexu.

Každá z daných kapitol zahŕňa ďalšie body, ktoré dané témy rozvíjajú a bližšie definujú.

Správny novinár

Ako byť teda riadnym novinárom? Zabezpečí dodržiavanie hodnôt a noriem zaručený výsledok práce? Áno, môže, no niekedy je otázkou za akú cenu. Základné hodnoty novinára sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Dôležité je myslieť na osobnú slobodu, spravodlivosť a slušnosť. V zásade ide o atribúty, ktoré by mal v živote dodržiavať každý.

Vo vzťahu k verejnosti novinár nezverejňuje nepravdivé informácie a je jeho úlohou, aby si informácie overil aspoň z dvoch navzájom nezávislých zdrojov. V prípade, že novinár pochybí, je jeho bezodkladnou povinnosťou vykonať nápravu.

Pri skúmaní objektu jeho záujmu novinár musí zobrazovať skutočnosť a nesmie prezentovať informácie tak, aby zasahovali do súkromného života danej osoby. Výnimka je v prípade, že verejný záujem si vyžaduje priblížiť súkromie danej osoby, pretože vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.

Pri práci so zdrojmi informácií má novinár postupovať korektne. Nemanipulovať so zvukovými alebo obrazovými materiálmi tak, aby ich znenie či výzor boli skreslené. Je nutné vedieť, že pri prezentovaní obsahu, s ktorým respondent súhlasil, nemusí novinár pristúpiť ku korekcii, ktorá by menila význam odpovedí. V rámci autorizácie je totiž možnosť spresnenia odpovede, nie však jej oprava.

Pri práci v redakcii kódex definuje vzťah redakcie a novinára. Redakcia chráni slobodu prejavu novinára a v prípade nutnosti mu zabezpečí primeranú právnu ochranu. Redakcia nesmie novinára nútiť pracovať na činnosti, ktorá by odporovala jeho svedomiu. Vo vzťahu ku kolegom novinár nesmie praktizovať plagiátorstvo, teda vydávať cudzí text za svoj.

Cenzúra je niečo, čo nekorešponduje s etickými pravidlami novinárskej praxe a je prísne zakázaná. Pod cenzúrou v tomto prípade rozumieme obmedzenie alebo nezverejnenie informácie z politických, ekonomických alebo personálnych dôvodov. Redakcia má právo určovať témy, ktorým sa médium bude venovať, a aj akým spôsobom budú spracovávané a zverejnené alebo nezverejnené.

Verejný záujem

Samotné body, ktoré ste si prečítali, sú iba dôležitým zlomkom toho, čoho sa novinár má pri svojej práci pridŕžať. Avšak jeden zo zásadných a dôležitých prvkov je to, čo od médií vyžaduje verejnosť, občania krajiny. Nie politici, obchodné spoločnosti, konglomeráty alebo oligarchovia. Obyčajní ľudia. Tento bod je teda pri práci novinára naozaj dôležitý.

Pri skúmaní objektu novinárovho záujmu je možné upozorniť na skutočnosť alebo osobu, ktorá vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie. V súvislosti s týmto bodom platí využitie mimoriadnych prostriedkov novinárskej práce:

 1. a) použitie utajených spôsobov zhromažďovania informácií, vrátane skrytej kamery či mikrofónu
  b) použitie utajených a dôverných zdrojov
  c) zverejnenie neoverených informácií
  d) zverejnenie informácií zo súkromia osôb, ktoré nie sú verejne činné a ich súkromie je inak chránené

 

Dôvodom je práve verejný záujem. Novinár teda v takomto prípade prináša informácie, ktoré sú maximálne prospešné celej verejnosti. Novinár je v tejto situácii osobou, participujúcou na činnosti, ktorá by mala byť záujmom celej spoločnosti, ako i kontrolných orgánov v danom štáte.

Dôležitým verejným záujmom je najmä:
a) zabránenie zneužívaniu verejnej moci
b) riadne fungovanie politického systému a spoločenských inštitúcií
c) ochrana života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov
d) ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt

 

 

Zdieľajte článok

Komentáre: