Budúcnosť EÚ je vo vzdelávaní

Autor: Tatiana Kobidová

Téma Budúcnosti EÚ je blízka hlavne mladým ľuďom a bola aj témou prednášky pre študentov politológie a učiteľov výchovy k občianstvu, ktorú zorganizovalo Europe Direct Nitra v spolupráci s Katedrou filozofie a politológie FF UKF. Konala sa 21. 11. 2023 v priestoroch ŠD Nitra. Lektorkou bola Zuzana Hozlárová, ktorá bola občianskou  delegátkou a zastupovala Slovensko v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, zároveň
je aj podpredsedníčkou Študentskej rady vysokých škôl.

Na Konferencii bola v pracovnej skupine pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Prednáška sa skladala z predstavenia Konferencie o budúcnosti Európy a jej úlohy pre budúcnosť európskej integrácie a postavenia členských štátov. Takisto sa venovala téme európskeho aktivizmu a príležitostiam pre mladých ľudí.

Pri príležitosti Dňa Európy sa 9. mája 2022 v Štrasburgu uskutočnilo záverečné slávnostné podujatie Konferencie o budúcnosti Európy, počas ktorého zástupcovia občanov z celoeurópskych občianskych panelov spoločne s predsedami Výkonnej rady Konferencie odovzdali do rúk predsedníctva Konferencie záverečnú správu o výsledkoch Konferencie.

Výstupom Konferencie je 49 občianskych odporúčaní rozpracovaných v 326 konkrétnych návrhoch pre budúcnosť Európy, ktoré vzišli z občianskych konzultácií z európskej aj národnej úrovne a ktoré prijalo plenárne zasadnutie Konferencie. Konferencia sa tak preniesla do druhej – implementačnej – fázy, v ktorej bude úlohou inštitúcií EÚ – vrátane členských krajín v rámci Rady – zaujať stanovisko k týmto odporúčaniam a zabezpečiť ich implementáciu v rámci svojich kompetencií. V oblasti vzdelávania sú to také opatrenia ako:

Koordinovať úroveň všetkých rôznych vzdelávacích programov v Európskej únii s akceptovaním vnútroštátneho, regionálneho a miestneho obsahu a vytvoriť užšie väzby medzi vzdelávacími systémami, a to aj organizovaním rovnocennosti diplomov.

Mal by sa prijať certifikovaný minimálny štandard vzdelávania v základných predmetoch už od základnej školy.

Mali by sa zaviesť spoločné právomoci v oblasti vzdelávania, minimálne v oblasti občianskej výchovy, a výkon týchto právomocí zo strany EÚ nesmie brániť členským štátom vo výkone ich právomocí. Odborné tituly a odborná príprava by sa mali validovať a vzájomne uznávať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Európska únia by takisto mala presadzovať uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a mládežníckych organizácií, ktoré ho poskytujú, ako aj študijných pobytov v zahraničí. Rozvíjať nadčasové vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie v Európe – v súlade s právom na bezplatnú odbornú prípravu na pracovisku pre všetkých so zameraním na tieto témy:

Občianska výchova o demokratických procesoch, ako aj o hodnotách EÚ a dejinách Európy. Malo by sa to vypracovať ako spoločný modul, ktorý by sa vyučoval vo všetkých členských štátoch. Mala by sa zlepšiť aj ekonomická gramotnosť ako aspekt lepšieho pochopenia európskeho integračného procesu. Digitálne zručnosti.

Zlepšenie kritického myslenia. Mediálna gramotnosť by sa mala posilniť s cieľom zaistiť bezpečnosť na internete a umožniť občanom v každom členskom štáte nezávisle posúdiť, či je určitá informácia dôveryhodná alebo nie, a identifikovať falošné správy, ale zároveň využívať príležitosti, ktoré internet ponúka.

Zahrnutie mäkkých zručností do všetkých učebných plánov všetkých predmetov v školách. Pod mäkkými zručnosťami rozumieme: počúvanie druhých, podporu dialógu, odolnosť, porozumenie, rešpekt voči iným a ich uznanie, kritické myslenie, samoštúdium, neustálu zvedavosť a zameranie na výsledky.

Podpora odbornej prípravy učiteľov, aby sa poučili z najlepších postupov a využívali inovačné a kreatívne techniky výučby, ktoré odrážajú vývoj metód výučby vrátane praktických činností, a to aj na základe ponaučení z pandémie COVID-19 a iných druhov kríz, ako aj podpory príležitostí pre mobilitu.

Sú to aspekty, s ktorými sa budúci učitelia budú stretávať v praxi a budú presadzovať v školách.

Titulná fotografia: Tatiana Kobidová

Text vznikol na podnet Europe Direct Nitra, IZPI

Zdieľajte článok

Komentáre: