O štipendium si môže požiadať každý študent. Aké podmienky musí splniť, aby ho získal?

Vysoké školy poskytujú svojim študentom mimoriadne či prospechové štipendium. Aký je medzi nimi rozdiel, prečo a za aké obdobie sa prideľujú?

UKF poskytuje štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Pre doktorandov má zas financie z vlastných zdrojov mimo štipendijného fondu. Na to, aby študent nejaké dostal, musí splniť isté podmienky.

Podľa Štipendijného poriadku UKF ide o prospechové alebo mimoriadne štipendium. Obe priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent zapísaný.

Prospechové štipendium

Študentom prislúcha za vynikajúce študijné výsledky. Ide o jednorazovú finančnú čiastku. V prvom ročníku bakalárskeho štúdia sa posudzuje posledný ročník na strednej škole, v prvom roku štúdia na magisterskom stupni sa štipendium priznáva na základe výsledkov za celé predošlé bakalárske štúdium. V ostatných ročníkoch je pre udelenie smerodajný predchádzajúci akademický rok.   

Prečítajte si aj: Vážny problém nielen pre študentov: Predmet, ktorý nebol počas semestra odučený

Študenti si sami môžu požiadať o mimoriadne štipendium. (ilustračná snímka: unsplash.com)

Koľko eur môže študent dostať?

Výška finančnej odmeny v rámci prospechové štipendia závisí od celkových finančných prostriedkov. Štipendium môže získať najviac polovica ročníka v danom odbore. Zároveň však môže byť za posudzované obdobie odmenených najviac desať percent študentov fakulty.

„Výška mimoriadneho štipendia nie je stanovená žiadnym predpisom. V roku 2018 boli mimoriadne štipendiá poskytnuté v rozmedzí  od 20 do 1 000 eur, v závislosti od skutočností, na ktorých sa študent podieľal,“ povedala Dana Buchová z oddelenia štipendií.

Aké podmienky treba splniť?

Je všeobecne známe, že ak chce študent prospechové štipendium, musí mať veľmi dobrý prospech. Či je prospech veľmi dobrý, určuje vzorec na výpočet váženého študijného priemeru. Ale takisto platí podmienka, že študent musí absolvovať všetky predmety, ktoré si v danom období zapísal.

Prípad, v ktorom by mal niekto zo všetkých predmetov hodnotenie A, ale jeden predmet by si musel preniesť do ďalšieho ročníka, dosť zaváži v jeho priznávaní.

Prečítajte si aj: Sociálne štipendium: Nie je dôležité, ako žiješ, ale ako to zdokumentuješ

Študent musí absolvovať všetky predmety, ktoré má zapísané, ak chce prospechové štipendium. (ilustračná snímka: pixabay.com)

Ako si správne vypočítať študijný priemer?

Na posudzovanie miery plnenia študijných povinností slúži ako kritérium prepočítaný vážený študijný priemer. Ten je možné vypočítať podľa vzorca, ktorý vyjadruje úspešnosť študenta pri absolvovaní predmetov hodnotených známkou.

VŠP je vážený študijný priemer, ∑ je symbol pre súčet, Zi je číselné hodnotenie i-tého predmetu (teda A, B, C atď.) a Ki znamená kreditové hodnotenie i-tého predmetu.

Takto to môže vyzerať v praxi:

Počet kreditov za predmety: Ki = 5, 6, 2, 3

Známky z predmetov: Zi = C (dobre – 2), B (veľmi dobre – 1,5), D (uspokojivo – 2,5), A (výborne – 1)

Mimoriadne štipendium

Mimoriadne štipendium je odmenou za skvelé výsledky alebo reprezentáciu školy či krajiny v športovej, vedeckej a umeleckej činnosti.

Jeho súčasťou môže byť aj cena dekana či rektora. Môžu ho získať študenti za mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo inú prácu alebo za výnimočnú angažovanosť v združeniach a spolkoch, v samosprávnych orgánoch univerzity a fakulty. Tento typ štipendia sa od prospechového líši tým, že ho študent dostáva v tom roku, v ktorom sa oň zaslúžil.

Prečítajte si aj: Športovci na univerzite – ako prídu k peniazom?

Študenti môžu dostať aj 1000 eur ako štipendium. (ilustračná fotografia: pixabay.com)

Môže si študent podať sám návrh na štipendium?

Študenti si môžu sami poslať návrh na mimoriadne štipendium pomocou elektronického formulára. Treba ho však dostatočne odôvodniť. Na webe školy v sekcii štipendiá nájdete aj manuál na správne vyplnenie formulára. Uzávierka podania návrhov je 15. októbra a 15. apríla v danom akademickom roku.

Kde nám povedia viac?

Ak má študent nejaké nejasnosti, môže sa obrátiť na Oddelenie štipendií na Triede Andreja Hlinku. Pomoc tiež ponúka Poradenské a servisné centrum v priestoroch Študentského domova Zobor na Drážovskej ulici.

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: