Individuálny študijný plán – funguje aj na UKF?

Nedostatok voľného času sužuje zrejme väčšinu dnešných študentov. Niektorí z nich ale skutočne čelia povinnostiam, ktoré sú rovnako dôležité ako štúdium. Pre takéto prípady na mnohých univerzitách funguje individuálny študijný plán.

Individuálny študijný plán je špecifickou formou výučby, ktorú poskytujú univerzity a stredné školy. Nie je však určený pre hocikoho. Nielen, že jeho schvaľovanie podlieha prísnym pravidlám a kontrolám, navyše nie všetky univerzity oň dovoľujú požiadať.

V prípade, že táto možnosť je k dispozícii, ide o veľkú pomoc pre tých, ktorým povinnosti nedovoľujú navštevovať každodenne školu a zároveň nechcú prejsť na externé štúdium.

Nedá sa zneužívať

Keby bol individuálny plán schválený komukoľvek, s najväčšou pravdepodobnosťou by došlo k jeho zneužívaniu za vidinou uliatia sa zo školy. Práve preto má každá univerzita poskytujúca tieto výhody vo svojom univerzitnom poriadku pevne stanové pravidlá.

„V študijnom poriadku Univerzity Komenského, ktorý ktorý schválil Akademický senát UK a bude účinný od 1. 9. 2020, sa uvádza: na základe písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi v danom akademickom roku štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia, ak ide o mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami, ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah špecifických potrieb študenta, má dlhotrvajúce zdravotné problémy, je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké alebo športové reprezentačné povinnosti, študent sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo ide o študenta vyslaného fakultou v rámci akademickej mobility,” ozrejmila prorektorka pre vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave Zuzana Kovačičová.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sú podmienky pre udelenie individuálneho študijného plánu veľmi podobné, ako na Univerzite Komenského.

Milan Šimko, prorektor pre vzdelávanie na SPU poskytol informáciu, že o túto špecifickú formy výučby môže študent požiadať a jeho žiadosť sa schvaľuje vo vedení jednotlivých fakúlt.

Ak je žiadosť schválená, študent dostane tlačivo, s ktorým musí ísť na začiatku semestra za gestorom predmetu. Ten mu doň vpíše témy štyroch prednášok a štyroch cvičení, ktoré sú povinné. Po každom cvičení alebo prednáške tlačivo podpisuje zodpovedná osoba, teda prednášajúci alebo cvičiteľ a rovnako aj vedúci katedry.

Takýmto spôsobom je dochádzka a zodpovednosť študentov pod drobnohľadom vedenia univerzity.  

Prečítajte si aj: O štipendium si môže požiadať každý študent. Aké podmienky musí splniť, aby ho získal?

UKF
Mnoho študentov na UKF má skúsenosť s tým, že individuálny študijný plán nedostali. (foto: Lenka Klobučníková)

UKF bez individuálneho plánu

Nedávno Občas Nečas priniesol článok o mamičkách na UKF. Pre ženy s malým dieťaťom je nepredstaviteľné študovať vysokú školu dennou formou štúdia.

Externá výučba môže byť zase príliš nákladná. Ak sa teda chcú mladé mamičky posúvať ďalej a vzdelávať, na univerzitách bez individuálneho harmonogramu majú, jednoducho, smolu.

V univerzitnom poriadku UKF sa uvádza, že študijný program na univerzite sa môže uskutočňovať v dennej alebo externej forme, a to prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. O individuálnej forme štúdia sa píše iba v súvislosti s tretím stupňom štúdia, teda doktorandskom.

„Študent má možnosť podať si žiadosť o individuálny študijný plán dekanovi svojej fakulty. K žiadosti je potrebné uviesť zdôvodnenie. Dekan následne posúdi opodstatnenosť žiadosti, pričom berie ohľad na osobité zretele, ktoré limitujú možnosť v plnom rozsahu sa zúčastňovať prezenčne vyučovania. Dekan môže požiadať o stanovisko vedúceho katedry a taktiež o individuálnu úpravu podmienok pre úspešné ukončenie jednotlivých predmetov, ktoré rovnako reflektujú dôvody, pre ktoré žiada študent o individuálny plán,” vysvetľuje prorektorka pre vzdelávanie UKF, Jana Duchovičová.

Ďalej dodáva, že ak sú dôvody pre umožnenie individuálneho plánu neopodstatnené a študent nemá možnosť v plnej miere plniť si svoje študijné povinnosti prezenčnou metódou v dennej forme, má možnosť požiadať o zmenu formy vyučovania na externú.

Avšak len v prípade, ak je program v externej forme realizovaný. Môže si tiež na určité obdobie štúdium prerušiť.

Študenti UKF majú ale z praxe opačné skúsenosti. Podľa ich slov na našej univerzite nič také, ako individuálny študijný plán neexistuje. Takúto odpoveď poskytlo študentke Márii aj študijné oddelenie. Maximálne je vraj možná dohoda s vyučujúcim. Ak sa takýto kompromis nepodarí, dospieť k rozumnému riešeniu je náročné.

Prečítajte si aj: Športovci na univerzite – ako prídu k peniazom?

Študenti si môžu podávať žiadosti o individuálny plán aj na UKF. (foto: pixabay.com)

Študenti sú buď spokojní alebo sklamaní

Čoraz častejšie sa individuálny plán stáva bežnou praxou univerzít. O to prekvapivejšie je,  že UKF s touto formou harmonogramu doposiaľ reálne nepracuje.

Vzhľadom na rozsiahlosť našej univerzity a na odborovú rôznorodosť je predpoklad, že sa nájde množstvo študentov, ktorí by túto formu pomoci uvítali.

Študent odboru učiteľstva telesnej výchovy, ktorý si neprial byť menovaný, bol zo školy vylúčený, pretože sa viackrát stalo, že ako aktívny a profesionálny športovec kvôli svojmu osobnému tréningu meškal na vyučovanie.

Iná študentka sa priznáva: „Minulý rok som požiadala vyučujúcich o dovolenie na vynechávanie jednej prednášky za týždeň, pretože mám uzavretú profesionálnu zmluvu so športovým klubom. Moja žiadosť bola zamietnutá so slovami, aby som si určila priority. Musela som improvizovať a riskovať tak vlastnú kariéru.“

V posledných rokoch je trendom mladých ľudí podporovať v osobnostnom raste a rozvoji. Univerzity sú vďačné za študentov, ktorými sa môžu pochváliť a ktorí reprezentujú dobré meno svojej školy v akomkoľvek ohľade. Individuálny študijný plán je jednou z možností, ako im pomôcť k dosiahnutiu úspechu.

„Študujem na Fakulte telovýchovy a športu UK v Bratislave a už druhý rok fungujem s individuálnym študijným plánom. Neviem si predstaviť, že by som ho nemala. Vzhľadom na to, že reprezentujem Slovensko a robím šport profesionálne, mala by som toľko absencií, že by ma zo školy určite vylúčili,“ pochvaľuje si študentka Terézia.

Študent Zvolenskej univerzity Róbert uviedol, že vďaka individuálnemu plánu takmer vôbec nemusí chodiť do školy. Stačí, ak tlačivá prinesie na štyri povinné konzultácie a na konci semestra ich odovzdá vedeniu. Môže sa tak naplno venovať svojej reprezentačnej kariére športovca a zamestnaniu.  

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: