Čo treba vedieť o prenášaní predmetov? (otázky a odpovede)

Skúškové obdobie sa pomaly končí a mnoho študentov tuší, že pravdepodobne si niektorý z predmetov bude musieť preniesť. Vybrali sme otázky, ktoré často pri tejto téme vyvolávajú nejasnosti.

Každý študent má právo zapísať si predmet, ktorý neúspešne absolvoval raz, ešte jedenkrát. S prenášaním predmetov sa však spája množstvo otázok, keďže kreditový systém je často príliš zložitý.

Čo, ak mám FX v treťom alebo piatom ročníku?

Najväčším problémom je obyčajne prenášanie predmetov v treťom ročníku bakalárskeho štúdia či v druhom roku magisterského. Ide totiž o posledné ročníky príslušného stupňa štúdia a tak si jednoducho nie je kam tieto predmety preniesť.

Medzi študentmi sa tak pre tieto prípady zaužíva názov medziročník. Ak niekto v poslednom ročníku daného stupňa dostane hodnotenie FX, ak chce pokračovať v štúdiu, môže predmet absolvovať o rok. Nejde však o štvrtý ročník, ale o opakovanie neúspešných predmetov z tretieho. Dostane sa tak do nadštandardnej dĺžky štúdia. Ide totiž o ročník „navyše“. Ten už nebude bezplatný.

Štátom sú štandardne dotované tri ročníky bakalárskeho stupňa a dva magisterského. To znamená, že takýto študent si musí síce zaplatiť medziročník, ak sa však potom rozhodne pokračovať v magisterskom stupni, pokiaľ spĺňa vekové či iné podmienky, štúdium druhého stupňa vysokej školy hradené mať bude.

Prečítajte si aj: Ak za štúdium musíte zaplatiť, klamať o tom univerzitu sa nevypláca. Existujú však dôvody na odpustenie poplatkov

Môže prísť vyhadzov za málo kreditov po zimnom semestri?

V študijnom poriadku sa píše, že na riadne ukončenie štúdia je potrebných 180 kreditov pri bakalárskom a 120 kreditov pri magisterskom štúdiu.

Za štandardnú záťaž študenta sa tak považuje 60 kreditov za akademický rok, alebo 30 kreditov za semester. Práve tieto čísla úzko súvisia s podmienkami, pri ktorých môže univerzita vylúčiť študenta.

Študijný poriadok definuje, že: „Do ďalšieho roku štúdia sa študent môže zapísať, ak v predchádzajúcom roku dosiahol minimálne polovicu štandardnej záťaže podľa daného študijného programu.”

Nie je tak definované, aké podmienky by mal študent splniť, aby mohol po zimnom semestri pokračovať aj v letnom. Dôležitý je súčet za celý akademický rok. Zároveň platí, že štandardná záťaž daného študijného programu sa môže mierne líšiť od všeobecnej definície v študijnom poriadku. Spravidla však nemôže ísť o zásadné rozdiely.

Prečítajte si aj: Keď tri pokusy nestačia: Čo je dôležité vedieť o prenášaní predmetov do ďalšieho ročníka?

Čo nasleduje po druhom nezvládnutí jedného predmetu?

Vo všeobecnosti platí, že ak si študent zapíše nejaký predmet druhýkrát do rozvrhu a opätovne neuspeje, nasleduje vylúčenie zo štúdia. Avšak podľa toho, o aký typ predmetu ide, existujú rôzne podmienky pre to, či si študent skutočne musí neúspešný predmet zapísať o rok znova.

Všetky povinné predmety musí študent úspešne absolvovať. Ak teda prvýkrát predmetom neprejde, o rok si ho musí zapísať znova.

„Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia, “ vraví študijný poriadok.

Iným prípadom sú povinne voliteľné predmety. Pri nich je pravidlo, že študent si po neúspešnom absolvovaní môže zvoliť aj iný predmet, ktorý je akceptovaný ako náhrada. Aj tu však platí, že ak neprejde úspešne ani na druhý raz, nasleduje vylúčenie zo štúdia.

V tejto kategórii predmetov sa však môžu podmienky líšiť v závislosti od študijných programov. Pri niektorých programoch môže byť určené, ktoré povinne voliteľné predmety sa môžu brať ako náhrada.

Pri ďalších študijných programoch zas môže byť problémom malý počet povinne voliteľných predmetov. To znamená, že hoci študent má nárok si za prenášaný predmet vybrať aj iný náhradný, ponuka predmetov v študijnom pláne ho môže výrazne zväzovať. V praxi sa tak môže stať, že vlastne si žiadnu alternatívu nevie zvoliť a musí v každom prípade prenášaný predmet absolvovať znova.

Voľnejšie pravidlá sú pri voliteľných predmetoch. Študenti si môžu vyberať predmety nielen podľa svojho študijného plánu, ale aj ľubovoľne z iných katedier či dokonca univerzít. Jedinou podmienkou je splniť za celé štúdium počet kreditov z voliteľných predmetov, ktoré určuje študijný plán.

Pokiaľ študent dostane z niektorého z týchto predmetov FX, nie je nutné ho ničím nahrádzať. Pokiaľ sa však predsa len rozhodne pre opätovný zápis toho istého predmetu, aj tu platí, že prípadné druhé FX znamená vylúčenie zo štúdia.

Prečítajte si aj: Výberové predmety sú voľbou študenta. Na niektoré veci si však dávajte pozor

Treba chodiť na hodiny, keď predmet prenášam?

Na túto otázku zvyčajne odpovedá individuálne každý pedagóg. Záleží aj od toho, prečo študent predmet prenáša. Ak ho napríklad pedagóg vylúčil kvôli množstvu absencií či nezvládnutému zápočtu alebo seminárnej práci, vyučujúci zrejme bude požadovať účasť na hodinách aj o rok.

Pokiaľ však študent prešiel všetkými podmienkami, ktoré stanovil pedagóg počas semestra, zrejme bude stačiť, aby prišiel iba na skúšku. Všetko ale záleží od dohody s konkrétnym učiteľom.

Študent má aj možnosti, ako sa brániť, ak sa mu hodnotenie nezdá spravodlivé. (foto: unsplash.com)

Ako sa môžem brániť, ak s hodnotením nesúhlasím?

Existuje niekoľko spôsobov, ktoré ponúka študijný poriadok ako možnosť, ak študent nesúhlasí s hodnotením. Prvou z nich je, že pokiaľ je skúška písomná, pedagóg je na požiadanie povinný sprístupniť test študentovi. Ten má tým pádom možnosť opýtať sa bližšie, ak mu niektorá časť hodnotenia príde nespravodlivá.

Existujú aj závažnejšie prípady, na ktoré študijný poriadok myslel. Jednou z možností môže byť požiadať o výnimočný tretí zápis toho istého predmetu.

„Tretie udelenie Fx je zväčša jasným signálom, že študent nie je schopný zvládnuť nároky kladené na štúdium. Ale sú, samozrejme, aj výnimky a tie sa v takejto neštandardnej situácii zväčša viažu na veľmi vážne zdravotné alebo osobné dôvody. Obvykle ide o chúlostivé životné situácie, ktoré sú vždy individuálne posudzované, preto sa dôvody a ich akceptácia nedajú zovšeobecniť,“ vyjadrila sa v minulosti pre Občas nečas prodekanka pre vzdelávanie na filozofickej fakulte Michaela Malíčková.

Existuje tiež možnosť komisionálneho preskúšania. Tá je medzi študentmi často známa ako dekanský termín. Ten sa však realizuje vrámci troch riadnych termínov skúšky, nejde o ďalšiu extra možnosť skúšky.

Prečítajte si aj: Dekanský termín nie je pre špekulantov, na jeho udelenie treba splniť prísne podmienky

Mám ako študent s FX nejaké obmedzenia v ďalšom semestri?

Zvyčajne hodnotenie FX so sebou nenesie žiadne obmedzenia, čo sa týka ďalšieho semestra. Študijný poriadok však pozná pojem podmieňujúce predmety. Sú to špecifické predmety, ktorých zápis je viazaný na iné predmety.

FX z takéhoto predmetu so sebou nesie obmedzenia. V takom prípade si študent nemôže zapísať ani nadväzný predmet a musí počkať o rok, kým úspešne absolvuje podmieňujúci predmet. Vo väčšine študijných programov je však týchto predmetov minimum. Niektoré nemajú dokonca ani jeden. Bližšie informácie vždy ponúka konkrétny informačný list daného predmetu.

Ešte jednoduchšou cestou je v AIS v zápisnom liste kliknúť na daný predmet. Potom si rozkliknúť rolovacie okno s panáčikom (to isté, cez ktoré sa zapisujú predmety do zápisného listu, pozn. red.). V ňom sa nachádza možnosť kontrola prerekvizít. Práve tu nájde študent priamo informáciu, či predmet má nejaké podmienky na absolvovanie.

Kedy a ako mám nezvládnutý predmet absolvovať?

Študijný poriadok nijak nedefinuje, kedy má študent právo opätovne si predmet zapísať. Spravidla by to však mal spraviť o rok, väčšina predmetov totiž nebýva v ponuke aj v letnom aj v zimnom semestri. Ako najbližšia možnosť sa tak ponúka nasledujúci akademický rok. Pokiaľ by však bol predmet v oboch semestroch, nie je zakázané, aby ho študent absolvoval už v najbližšom semestri.

Keď si chce študent znova zapísať predmet, zvolí si možnosť pri zápise predmetov – zvoliť neabsolvovaný predmet.

Mám v zápisnom liste predmet, na ktorý som zabudol, nebol prihlásený na rozvrh a nechodil som naň. Prenášam aj ten?

Často sa najmä pri výberových predmetoch stáva, že študenti si ich navolia počas predzápisov a následne na ne zabudnú a zistia to až pri skúškovom období. Platí pravidlo, že každý predmet, ktorý je v zápisnom liste (aj pokiaľ nie je zapísaný na žiadny termín v rozvrhu), musí byť ohodnotený známkou.

Prečítajte si aj: Nadbytočné predmety v zápisnom liste môžu poriadne skomplikovať situáciu

V týchto prípadoch tak pomôže iba študijné oddelenie, kde vedia nadbytočné predmety odstrániť. No na prípady vyhadzovania predmetov zo zápisného listu počas skúškového obdobia musí mať študent vážny dôvod.

V minulosti sa pre Občas nečas vyjadril študent, ktorý si podobnou situáciou prešiel. „Problém s predmetmi v zápisnom liste nastal počas zimného semestra, ale situáciu som začal riešiť až na začiatku letného. V tom čase mi na študijnom oddelení povedali, že na vymazávanie predmetov je neskoro. Mohol som si tak už iba dať zapísať hodnotenie FX do výkazu,“ povedal.

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: